Najważniejsze ograniczenia w stosowaniu nawozów sztucznych

Maciej Kowalski
19.09.2023

Nawozy sztuczne (mineralne) stanowią nieodzowny element agrotechniki. Współczesne rolnictwo jest w zasadzie zależne od nawożenia, co wynika z jednej strony z postępującej degradacji gleb, a z drugiej z rosnącego zapotrzebowania na produkty rolne, przede wszystkim w sektorze spożywczym. Masowe wykorzystywanie nawozów wymusiło wprowadzenie konkretnych regulacji prawnych, tak na poziomie krajowym, jak i unijnym. O najważniejszych ograniczeniach w stosowaniu nawozów sztucznych przeczytasz w naszym artykule.

Akcent na jakość nawozów

Podstawowe ograniczenie tyczy się jakości stosowanych nawozów. W Ustawie o nawozach i nawożeniu oraz poszczególnych rozporządzeniach ministerialnych znajdziemy informację, że dozwolone jest nawożenie pól wyłącznie nawozami dopuszczonymi do obrotu na mocy ww. aktów prawnych.

Uwzględnianie realnych potrzeb roślin i jakości gleby

Podstawowym zadaniem rolnika jest ocena rzeczywistych potrzeb pokarmowych roślin, jak i zasobności gleby w niezbędne składniki pokarmowe. Tutaj oczywiście należy zadbać o badania gleby, co pozwoli dostosować odpowiednią dawkę nawozów – ma to uzasadnienie zarówno na gruncie ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Stosowanie nawozów równomiernie na całej powierzchni pola

Rolą rolnika jest ograniczenie stosowania nawozów, zwłaszcza sztucznych, wyłącznie do tych gruntów, które tego wymagają. Niedopuszczalne jest nawożenie zarówno pól, jak i innych upraw, które nie są do tego przeznaczone.

Zachowanie niezbędnych odległości

Nawozy sztuczne należy stosować w odległości co najmniej 5 metrów od brzegu jezior i innych zbiorników wodnych, których powierzchnia wynosi do 50 hektarów. Podobne odległości należy zachować w przypadku sąsiadowania pola uprawnego z ciekami wodnymi, rowami (za wyjątkiem rowów o szerokości do 5 metrów, liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu i rowu) oraz kanałami.

W przypadku zbiorników wodnych i jezior o powierzchni równej lub większej niż 50 hektarów, wymagane jest zachowanie odległości nawożenia wynoszącej co najmniej 20 metrów. Podobne regulacje dotyczą występowania stref ochronnych ujęć wody i obszarów pasa nadbrzeżnego.

Gdzie nie wolno stosować nawozów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest nawożenie pól uprawnych, które zostały zalane wodą, są przykryte śniegiem lub zamarznięte do głębokości 30 centymetrów. Nie wolno również nawozić w czasie opadów deszczu. Wynika to z konieczności wyeliminowania ryzyka spływania substancji chemicznych zawartych w nawozach poza obszar pola uprawnego, na przykład do zbiorników wodnych, rzek etc.

Dodajmy również, że na OSN (obszarach szczególnie narażonych) nawozy azotowe stosuje się: w przypadku gruntów ornych i w uprawach wieloletnich od 1 marca do 15 listopada, a w przypadku łąk trwałych i pastwisk trwałych od 1 marca do 15 sierpnia.

Wszystkie opisane zasady mają jeden cel: ochronę środowiska naturalnego, na czym powinno zależeć nie tylko organizacjom ekologicznym, ale także samym rolnikom. Powyższe ograniczenia znacząco zmniejszają negatywny wpływ sztucznych nawozów na gleby nieobjęte uprawami, jak i na wody podziemne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.